Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης Τακτικής συνεδρίασης 8/2023 από (22-05-2023) του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης Τακτικής συνεδρίασης 8/2023 από (22-05-2023) του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»
ΘΕΜΑ 1 ΤΑΚΤΙΚΟ (37-2023 ΝΠΤΕΤ) «Λήψη απόφασης που αφορά στην ένταξη στους παιδικούς σταθμούς ωφελούμενων ΕΣΠΑ (κάτοχοι voucher).

37-2023-ΨΣΚΓΟΕΠΠ-ΒΑΟ-1

ΕΚΤΥΠΩΣΗ