2η Επαναληπτική διακύρηξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του ά. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).
  2. Τις διατάξεις των ά. 3, 4 και 6 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του ά. 186 και του ά. 199 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α).
  4. Το από 10/8/2023 Πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας κινητών πραγμάτων που αφορά στην εκποίηση του ΙΤΝ 4722 Ι.Χ. όχημα ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ το οποίο καταστράφηκε μετά από τροχαίο.

Διακηρύσσει: 2Η επαναληπτική διακήρυξη  Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση: ενός Ι.Χ. οχήματος ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΑ (1) Ι.Χ. όχημα, μάρκα HYUNDAI 10, 1 η άδεια 2017, θέσεις 5, hp/cc/kw:7.

ΑΡΘΡΟ 2

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη Διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της έναρξης του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας Διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

ΑΡΘΡΟ 3

 Εγγύηση συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του σε αυτήν, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της Διακήρυξης.

  1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντος φυσικού

προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία) που να αναγράφει ότι:

– έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

– δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα

  Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

– δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται

με την παρούσα.

  1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

ΑΡΘΡΟ 4.

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας Η δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή  29  Σεπτεμβρίου 2023, από ώρα 12:00 έως ώρα 13:00

ΑΡΘΡΟ 5

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (1.500,00€).

ΑΡΘΡΟ 6

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της Απόφασης περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της σύνταξης και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα  στο νομικό πρόσωπο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της Απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου (ή της παράδοσης του κινητού πράγματος, εφ’ όσον δεν απαιτείται συμβόλαιο), άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του νομικού προσώπου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται,δε,αναπλειστηριασμόςεις

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με ανάρτηση της στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ