Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μαραθώνος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

Τα Κ.Α.Π.Η. που ανήκουν ως δομές στο νομικό πρόσωπο είναι τα εξής:

Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας ΒΑΡΝΑΒΑ

 

Σκοπός

Σκοπός των ΚΑΠΗ του νομικού προσώπου «Τετράπολις» που λειτουργεί στο Δήμο Μαραθώνος με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής υπηρεσιών είναι:

 1. Η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων της περιοχής.
 3. Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 4. Η έρευνα των σχετικών με τους ηλικιωμένους προβλημάτων.
 5. Η παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Εγγραφή μελών και διαδικασία εγγραφής

Στα Κ.Α.Π.Η. γράφονται μέλη με τους παρακάτω όρους:

Α) Άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνος και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους. Ο αριθμός των μελών κάθε Κέντρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300 μέλη και μικρότερος από 50. Εκτός του αριθμητικού ορίου και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός εγγράφονται και νεώτερες ηλικίες.

Β) Εγγράφονται άτομα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι μελών.

Γ) Εγγράφονται άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή των μελών απαιτούνται:

1) Αστυνομική ταυτότητα

2) Βιβλιάριο ασθενείας.

3) Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.

4) Συμβολική ετήσια οικονομική συμμετοχή.

Παροχές στα μελή των Κ.Α.Π.Η.

Στα προστατευόμενα από τα Κ.Α.Π.Η. άτομα της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται:

 • Λέσχη για συντροφιά και επικοινωνία με άλλα άτομα.
 • Προσφορά ροφημάτων, αναψυκτικών κ.λ.π.
 • Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, συνταγογραφία.
 • Φυσικοθεραπευτική αγωγή.
 • Εργοθεραπεία.
 • Κοινωνική εργασία.
 • Παροχή φροντίδας στο σπίτι από τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας».
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση.
 • Ημερήσιες, πολυήμερες εκδρομές, θερινές κατασκηνώσεις, θαλάσσια μπάνια, συνεστιάσεις, περίπατοι, επισκέψεις με επιμορφωτικό χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με φορείς και εθελοντές της κοινωνίας.
 • Κάθε είδους ενέργεια που συμβάλλει να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Ωράριο λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η.

Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00π.μ. έως 1.30μ.μ. και απόγευμα 5.00μ.μ. έως 8.30μ.μ. Επισημαίνεται ότι το ωράριο λειτουργίας μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε τοπικής κοινότητας. Το ωράριο λειτουργίας του κάθε Κ.Α.Π.Η. θα είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων στο χώρο λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η.

Κατά τον μήνα Αύγουστο τα Κ.Α.Π.Η. μπορούν να είναι κλειστά ή εάν θέλουν να λειτουργούν, να δηλώνουν το ωράριο, το οποίο θα είναι μόνο πρωί ή μόνο απόγευμα, ανάλογα τις τοπικές ανάγκες.

Υποχρεώσεις μελών

Οι υποχρεώσεις των μελών των Κ.Α.Π.Η. είναι:

 • Να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους λόγους μπορούν να προβούν σε ανανέωση και μετά την λήξη της αναφερθείσας περιόδου.
 • Να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των κέντρων με γραπτές ανακοινώσεις και με προφορική ενημέρωση.
 • Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό.
 • Να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Τετράπολις».
 • Σε περιπτώσεις προσωπικών αντιρρήσεων ή διαφωνιών να απευθύνονται στον αρμόδιο Διοικητικό υπάλληλο ή στον αιρετό εκπρόσωπο της Διοίκησης.
 • Να ειδοποιούν έγκαιρα για την ακύρωση συμμετοχής τους στα προγράμματα ή στα προκαθορισμένα ραντεβού με το ιατρείο. Όσον αφορά στην οικονομική συμμετοχή τους στα προγράμματα, μπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράμματος και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του σ’ αυτό.
 • Να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των εξωτερικών προγραμμάτων (ώρα αναχώρησης, απομάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.).
 • Να αποφεύγουν την κατάχρηση αλκοόλ.
 • Τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές συνεπάγονται επιπτώσεις (επίπληξη- απομάκρυνση από το χώρο- αποκλεισμό από τα προγράμματα) μετά από αιτιολογημένη απόφαση της διοίκησης.
 • Τα προγράμματα και οι λοιπές δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου «Τετράπολις».

Συντονιστική επιτροπή μελών

Σε κάθε Κ .Α.Π.Η. συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επταμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πέντε μέλη που θα εκπροσωπούν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δ.Σ. Τα πέντε μέλη της επιτροπής που θα εκπροσωπούν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και εάν σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον (περισσότεροι από πέντε) τότε θα διενεργούνται εκλογές. Η επιτροπή έχει ως στόχο τη διαχείριση του Κ.Α.Π.Η. και την υλοποίηση προγραμμάτων. Η επιτροπή αμέσως μετά την σύσταση της με την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., ορίζει τρία μέλη της να τηρούν το ταμείο.

Η επιτροπή ταμείου κάθε τρείς μήνες καταθέτει τα έσοδα στον αρμόδιο υπάλληλο των Διοικητικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου, τα οποία συνοδεύονται από ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων υπογεγραμμένη από τους ιδίους. Σε περίπτωση προβλημάτων μεταξύ των μελών της πενταμελούς επιτροπής ή αποχωρήσεων από αυτή με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να διενεργεί εκλογές για τη συγκρότηση νέας πενταμελούς επιτροπής κατόπιν υποβολής αιτήσεως ενδιαφέροντος των μελών.

Οικονομική συμμέτοχη μελών

Τα μέλη κατά την εγγραφή τους καταβάλλουν το ποσό των πέντε (5,00) ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των πέντε (5,00) ευρώ.

Σε όλα τα εξωτερικά προγράμματα τα μέλη καταβάλουν συμμετοχή η οποία καθορίζεται σε συνάρτηση του κόστους της εκδήλωσης, από την επταμελή επιτροπή.

Εξαιρούνται της οικονομικής συμμετοχής άτομα με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, που διαπιστώνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς του νομικού προσώπου.

Δραστηριότητες– ψυχαγωγία και επιμόρφωση

Τα Κ.Α.Π.Η., κατόπιν έγκρισης της διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτών, συγκεκριμένα:

 • Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν: ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών όπως χορωδίας, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου, κλπ, σε συνεργασία με ειδικούς.
 • Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον.
 • Προγράμματα προληπτικών ελέγχων.
 • Συνελεύσεις μελών με συμμετοχή της διοίκησης.
 • Ημερήσιες εκδρομές.
 • Περίπατοι.
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.
 • Συνεστιάσεις.
 • Πολυήμερες εκδρομές, εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Θαλάσσια μπάνια.
 • Κατασκηνώσεις.
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων.
 • Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο χώρο του Κ.Α.Π.Η.

Προμήθειες– εκτέλεση έργων

Η εκτέλεση έργων και η προμήθεια πραγμάτων των Κ.Α.Π.Η. διενεργείται από το νομικό πρόσωπο «Τετράπολις» σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Διοίκηση- προσωπικό των Κ.ΑΠ.Η.

Τη Διοικητική υποστήριξη των Κ.Α.Π.Η. αναλαμβάνει το γραφείο Διοίκησης του Νομικού προσώπου «Τετράπολις».

Κάθε έγγραφο που αφορά τα Κ.Α.Π.Η. φέρει την στρογγυλή σφραγίδα του νομικού προσώπου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης των Κ.Α.Π.Η.

Στα ΚΑΠΗ μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, υπάλληλοι των παρακάτω ειδικοτήτων: ιατρός, νοσηλεύτρια, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, οικογενειακή βοηθός ή καθαρίστρια.

Λειτουργία επιτροπών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, στις οποίες θα συμμετέχουν και ιδιώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη του, με σκοπό να φροντίζουν και να επιμελούνται συγκεκριμένους τομείς της δραστηριότητάς τους.

Τέτοιες επιτροπές μπορεί να είναι ενδεικτικά:

Επιτροπή πραγματοποίησης διαλέξεων και ελεύθερων συζητήσεων πάνω σε θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους ηλικιωμένους του Δήμου, προβολές ταινιών και άλλα.

Επιτροπή υπεύθυνη που θα προσφέρει βοήθεια στο σπίτι για την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων αλλά και δυσκολιών πρακτικής φύσεως.

Επιτροπή για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, φυσικοθεραπευτική αγωγή, εργασιοθεραπεία και κοινωνική εργασία.

Επιτροπή υλοποίησης ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων ως και οργανωμένων διακοπών.

Επιτροπή για την δημιουργία και ανάπτυξη δανειστικής βιβλιοθήκης στους ηλικιωμένους του Δήμου.

Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν για την πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων να επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. «Τετράπολις».

Ανακοινώσεις Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μαραθώνος