ΝΠΔΔ Τετράπολις

  1. Αρχική
  2. /
  3. ΝΠΔΔ Τετράπολις

Σκοπός του ΝΠΔΔ «Τετράπολις»

Σκοπός του ανωτέρου Ν.Π.Δ.Δ. είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα και ειδικότερα:

α) Η ανάπτυξη δράσεων για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην απασχόληση, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η παροχή κοινωνικής φροντίδας, ψυχαγωγίας σε άτομα της τρίτης ηλικίας και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και παροχή προσχολικής αγωγής. Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών το Ν.Π.Δ.Δ. θα λειτουργεί δομές σε όλη την έκταση του Δήμου, που περιλαμβάνουν παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. − ΑΜΕΑ, Κ.Α.Π.Η, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας και Βοήθειας στο σπίτι, Κέντρα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ψυχοκοινωνικής στήριξης και Συμβουλευτικής καθώς και κατάρτισης προγραμμάτων προαγωγής της υγείας για το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου) και οποιαδήποτε άλλη δομή, δράση, εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρίνεται σκόπιμο για την προώθηση των σκοπών του και την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του Δήμου.

β) Η ανάπτυξη της μουσικής παιδείας και η καλλιέργεια μουσικού αισθήματος ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και εφήβων αλλά και των ενηλίκων με την συγκρότηση φιλαρμονικής και άλλων μουσικών σχημάτων, την συγκρότηση παιδικής χορωδίας και χορωδίας ενηλίκων και την διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων.

Όργανα Διοίκησης

Το Ν.Π.Δ.Δ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Έξι (6) αιρετούς εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Τέσσερα (4) μέλη δημότες ή κατοίκους, τα οποία κατέχουν την ανάλογη εμπειρία η οποία συνάδει με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον στο Ν.Π. απασχολούνται άνω των 10 εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και συμμετέχουν τέσσερα μέλη δημότες ή κάτοικοι. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240&234 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διοικητικό Συμβούλιο

1

Μπαϊρακτάρης Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.

2

Καραγιάννης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος- Αντιπρόεδρος  

3

Ζορμπάς Γεώργιος, μέλος -Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος

4

Μπούσουλας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος

5

Γκινοσάτης Εμμανουήλ – Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος

6

Τσιμήνης Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος-Μέλος

7

Κουζάκος Ιωάννης – Δημότης – Μέλος

8

Χατζόπουλος Ηλίας – Δημότης- Μέλος

9

Μαγγανά  Ελένη-Δημότης -Μέλος

10

Αγγελής Δημήτριος-Δημότης- Μέλος

11

Μανουσίδου Μαρία – (εκπροσ. εργαζομένων)