Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  του νομικού προσώπου.

Το άρθρο 30 του Ν.4314/2014  με το οποίο εισάγεται εξαίρεση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 καθώς και της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 του Ν.4325/2015, καθώς η πρόσληψη εξαιρείται του άρθρου 6 του Ν.2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94, εφόσον αφορά  συμβάσεις μίσθωσης έργου σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

Την υπ.αρ.3955/21-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με την οποία  στις εξαιρέσεις του προγραμματισμού προσλήψεων εμπίπτουν οι ΣΜΕ που συνάπτονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και πλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18-7-2018), οι φορείς δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Την απόφαση 60/2022 του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ με την οποία εγκρίνει την διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  για την σύναψη ετήσιας σύμβασης μίσθωσης έργου με παιδίατρο για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων βρεφών-νηπίων των βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών  του νομικού προσώπου κατά την χρονική περίοδο από  την υπογραφή της και έως 31/07/2023,και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης».

Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/7/2023 και η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 375,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων μηνιαίως.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίσημη μετάφραση, και την ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται, ή πτυχίο χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίσημη μετάφραση και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ.
 • Τίτλο Ειδικότητας στην Παιδιατρική.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Έναρξη άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
 • Συμβάσεις εργασίας με άλλους εργοδότες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός  (1) έτους.
 •  Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση κατά τακτά διαστήματα, όλων των παιδιών των πέντε παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών (του βρεφικού  σταθμού «Αμάλθεια» Λ. Γραμματικού 25 Μαραθώνα, του Παιδικού σταθμού «Πολυτέκνων», οδός Σαλαμίνος και Μεγ. Αλέξανδρου Μαραθώνα, του Δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού, οδός Μόσχου 2 Νέα Μάκρη, του βρεφονηπιακού σταθμού, οδός Σωτηρίου Λούη Νέα Μάκρη, και του βρεφονηπιακού σταθμού, οδός Κινέτιζας Βαρνάβα) και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών, την υγειονομική κατάσταση των σταθμών,  τακτικές ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και ενημέρωση των γονέων λόγω του COVID-19.

Συγκεκριμένα:

 • Την ενημέρωση και τήρηση στο χώρο του Βρεφικού/παιδικού/βρεφονηπιακού Σταθμού, ατομικού φακέλου υγείας για κάθε φιλοξενούμενο παιδί.
 • Την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης σοβαρού ή/και έκτακτου περιστατικού, όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, εφόσον ειδοποιηθεί.
 • Την κατάρτιση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του σταθμού του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής των παιδιών.
 • Την εξέταση όλων των βρεφών-νηπίων του σταθμού και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.
 • Την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών συνεργαζόμενος με το παιδαγωγικό προσωπικό.
 • Την εισήγηση για τη δυνατότητα επιστροφής στον σταθμό παιδιού που έχει απουσιάσει λόγω σοβαρής ασθένειας, με βάση τόσο το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς, όσο και την προσωπική του εξέταση.
 • Την υπόδειξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των βρεφών και για την υγειονομική κατάσταση του σταθμού.
 • Την υπόδειξη των φαρμάκων που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόχειρο φαρμακείο του σταθμού, ενώ για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την  Τετάρτη  5 Οκτωβρίου 2022  και ώρα  13:00,  είτε αυτοπροσώπως, στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου είτε ηλεκτρονικά (retrapolis@marathon.gr). Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του νομικού προσώπου «Τετράπολις» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Ελένη Χρυσούλα, Τηλ.: 22940 67 630 –e-mail: tetrapolis@marathon.gr Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ