Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1/2022

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – ΣΟΧ1/2022 ΝΠΔΔ Τετράπολις

ΕΚΤΥΠΩΣΗ