Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κώδικας κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015( ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ. Α’ )
 4. Την υπ’αριθ.25-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Περί πρόσληψης προσωπικού ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΩΝ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 2 μήνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΡΝΑΒΑ του νομικού προσώπου
 5. Το υπ’αριθ.88989/29324/30-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ΕΝΟΣ (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(βρεφονηπιακός Βαρνάβα)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

Από την υπογραφή της συμβάσης μέχρι

31/7/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή

Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή

Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Οι επιλεγέντες/είσες της παραπάνω ειδικότητας  οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μη έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 4. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.
 5. Πτυχίο ή δίπλωμα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (πιστοποίηση όπου είναι απαραίτητο)
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

                ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα  δικαιολογητικά τους  στα γραφεία του Νομικού προσώπου «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης) ή  ηλεκτρονικά στο mail του νομικού προσώπου tetrapolis@marathon.gr, τηλ. επικοινωνίας 2294067630, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα 14/6/2021 έως και Πέμπτη 17/06/2021 ώρες 7:30 έως  15:30.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr, στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και στον βρεφονηπιακό σταθμό Βαρνάβα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ